คณะกรรมการสถานศึกษา

นายอะเดช บางโท
ประธานคณะกรรมการ
นายธนกร พรมรักษ์
กรรมการ
นายบุญเลิง หงษ์คำ
กรรมการ
นายหลอม ญารังสี
กรรมการ
นายสุริยาน ผานิจ
กรรมการ
นายไพบูลย์ หงษ์ทอง
กรรมการ
พระพิระยุทธ ฉนทกโร
กรรมการ
นางสาวอรุณี ชัยโสภา
กรรมการ
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
กรรมการและเลขานุการ

Loading