ข้อมูลบุคลากร

นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาย สมโภชน์    สุวรรณโสภา
ตำหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
นางสาวอรุณี ชัยโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นางสาว อรุณี    ชัยโสภา
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
นางขวัญนภา แดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาง ขวัญนภา    แดงน้อย
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง
นางสุพัตรา เรียมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาง สุพัตรา    เรียมแสน
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
นางวริศรา แสนละคร
ครู ชำนาญการ
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาง วริศรา    แสนละคร
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
นางสาวนุชิดา สาระดี
ครู
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นางสาว นุชิดา    สาระดี
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
นายก้องหล้า พรมดวงดี
ครูผู้ช่วย
 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาย ก้องหล้า    พรมดวงดี
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง
0985686617https://web.facebook.com/Promduangdeekongla.prom36@nongkhai2.go.th
นายสุดใจ แย้มศรี
นักการภารโรง
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาย สุดใจ    แย้มศรี
ตำหน่ง :นักการภารโรง
ประเภท :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง
นางพิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นาง พิมพ์ประภาภรณ์    การะแสง
ตำหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประเภท :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด :สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน :บ้านหนองยาง  
นางสาวธิดารัตน์ พรมดวงดี
ครูพี่เลี้ยง

Loading