วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลไปอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
มุ่งเน้นคุณธรรม  นำความรู้สู่พื้นฐานของความเป็นไทย

 

Loading