พันธกิจ

โรงเรียนบ้านหนองยางได้กำหนดพันธกิจในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุและเป็นจริง ดังนี้

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Community Economy)

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี รักการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงยาเสพติด

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี และมีจิตอาสา

4.  ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นความคงทน แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย

5.  พัฒนาครูบุคลากรอย่างมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Community Economy)

6.6 พัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมอาชีพการจักสานและทอเสื่อ ให้กับผู้เรียน (One School One Career)

Loading