บุคลากรในสถานศึกษา

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองยาง

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 4  คน รวมทั้งหมด 10  คน

 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
0
0
0
 3. ครู
คศ.1
0
1
1
 ชำนาญการ
คศ.2
0
2
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
0
4
4
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
1
0
1
 5. ลูกจ้างประจำ
 
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
 
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
 
2
2
4
รวมทั้งหมด
4
6
10

Loading