บุคลากรในสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวอรุณี ชัยโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางขวัญนภา แดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสุพัตรา เรียมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางวริศรา แสนละคร
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวนุชิดา สาระดี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายก้องหล้า พรมดวงดี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุดใจ แย้มศรี
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางพิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวธิดารัตน์  พรมดวงดี
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มสาระ ฯ : –

 

Loading