ข้อมูลพื้นที่เขตบริการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
หนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
12
เกษตรเจริญ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
15
เจริญศรี ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

Loading